Çevre Yönetim Planı

26.05.2017 tarihli ÇED Yönetmeliğinde yapılan değiklikte ÇED olumlu kararı bulunan projeler için planlanan kapasite artışınetmeliğin Ek-2 listesinde yer alıyorsa Proje Tanım Dosyası; planlanan kapasite artışınetmeliğin Ek-1 listesinde ise ÇED Raporu hazırlanmaktaydı.

 

Kapasite artışları

MADDE 20 – (Başlığı ile Birlikte Değik:RG-26/5/2017-30077)

(1) Kapasite artışları; “ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı bulunan ve eşik değeri olan projelerde yapılacak kapasite artışı ve/veya genişlemesinin planlanması durumunda:

a) “ÇED Olumlu” kararı bulunan projelerde;

1) Planlanan artış veya artışlar toplamı Ek-2 listesinde yer alan eşik değer ve üzerinde ise, 16 ncı madde kapsamında başvuru yapılması,

2) Planlanan artış veya artışlar toplamı Ek-1 listesinde yer alan eşik değer ve üzerinde ise, 8 inci madde kapsamında başvuru yapılması,

gerekmektedir.

b) “ÇED Gerekli Değildir” kararı bulunan projelerde planlanan artış veya artışlar toplamı Ek-2 listesinde yer alan eşik değer ve üzerinde ise mevcut proje kapasitesi ile toplanması ve bu toplamın;

1) Ek-2 listesinde yer alan eşik değer ve üzerinde kalması durumunda 16 ncı madde kapsamında başvuru yapılması,

2) Ek-1 listesinde yer alan eşik değer ve üzerinde kalması durumunda 8 inci madde kapsamında başvuru yapılması,

gerekmektedir.”

Ekoloji Kolektif Derneği tarafından 26.05.2017 tarihli ÇED Yönetmeliğinde Değiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğinin 12. Maddesinin 2. Fıkrası, 17. Maddenin 1. Fıkrası ve 20. Maddenin 1. Fıkrasıin dava açılmışr. Dava sonucunda; Danıştay 14. Dairesince 04/12/2017 tarih ve E:2017/2082 kararı ile“ÇED Yönetmeliğinde Değiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğinin 12. Maddesinin 2. Fıkrası, 17. Maddenin 1. Fıkrası ve 20. Maddenin 1. Fıkrası”nden yütmenin durulmasın reddine karar verilmişti. Ancak gelinen süreçte 05.07.2018 tarihli ve 2018/177 YD itirazı gereğince YD reddinin kaldırılmasına karar verilmiştir.

 

Bu sebeple; ÇED Gerekli Değildir ya da ÇED Olumlu kararı alınan projelerde yapılacak kapasite artışlarının (alan genişletilmesi/ kapasite artışı) tamamında mahkeme kararı gereğince ÇED Raporu hazırlanıp Bakanlıkta Ek-1 sürecinin başlatılması gerekmektedir.