Çevre Yönetim Planı

Maden Atıkları Yönetmeliği yürürlüğe girdi!

15/07/2015 tarih ve 29417 sayılı (Değişiklik; 16/07/2016 tarih ve 29772 sayılı) Resmi Gazete’de yayımlanan Maden Atıkları Yönetmeliği 15/07/2017 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelik ile maden atıklarının karakterizasyonu ve tesislerin sınıflandırılması, geri kazanımı, atık depolama tesislerinin projeksiyonu, atık yönetim ve acil eylem planları, izin ve lisans süreci, çevresel izleme, geçici depolama, inert atıkların yönetimi, sondaj çamurları, denizel alıcı ortamda bertaraf, yığın liçi yöntemi, macun dolgu ve pasa yönetimi gibi konulara açıklık getirilmektedir.

Maden Atıkları Yönetmeliği kapsamında, 15/07/2017 tarihinden itibaren 6 ay içerisinde (15/01/2018 tarihine kadar) Yönetmeliğin  Ek-1’ine göre Atık Yönetim Planını hazırlanarak; tehlikeli veya tehlikesiz atıklar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve  inert maden atıkları (pasalar dahil) ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunulması gerekmektedir.

Atık Yönetim Planı hazırlanması gereken işletmeler;

  • ÇED süreci tamamlanmış veya ÇED kapsam dışı maden atık bertaraf tesisleri,
  • Mevcutta çevre lisansına sahip maden atık bertaraf tesisleri,
  • Mevcutta faaliyet gösteren yığın liçi tesisleri,
  • Mevcutta asit üreten pasa depolama tesisleri,
  • Mevcutta faaliyet gösteren madencilik faaliyetleri sonucunda oluşan yer altı galerilerinin, maden zenginleştirme atıkları ile doldurulması işlemleri gerçekleştirilen macun dolgu tesisleri
  • İnert maden atıkları

Macun dolgu tesisleri için hazırlanacak Atık Yönetim Planında; Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen bilgi ve belgeleri de (analizler, kurum görüşleri) sunmak zorundadır. Uygun görülen tesisler, Bakanlıkça düzenlenecek olan “Maden Atığı Derine Enjeksiyon Onay Belgesi” belgesi ile çevre lisansı başvurusunda bulunur.

Atık Yönetim Planı ve Maden Atığı Derine Enjeksiyon Onay Belgesi işlemleri ÇED yeterlik belgesine ya da çevre danışmanlık yeterlik belgesine haiz kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanmaktadır.