Çevre Yönetim Planı

Atık Yönetim Planı

 

Atık Barajları, Yığın Liç, Macun Dolgu Tesisleri

 

Ülkemiz atık yönetimi mevzuatı içinde maden atıklarının yönetimine özgü, maden atıklarının yönetiminde kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve ülke genelinde etkin bir yönetim modelinin oluşturulması amacıyla 2006/21 EC sayılı AB Maden Atıkları Direktifi ile uyumlu olarak hazırlanan ve 15 Temmuz 2015 tarih ve 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Maden Atıkları Yönetmeliği 15 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

 

Maden Atıkları Yönetmeliğine göre;

 

  • ÇED süreci tamamlanmış veya ÇED kapsam dışı maden atıklarının bertaraf yöntemlerinden olan ve ülkemizde en yaygın yöntem olarak kullanılan “Atık Depolama, Atık Barajları ve Atık Göletleri” adlandırılan mevcut Geçici Faaliyet Belgeli (GFB)/Lisanslı tesislerin
  • Maden atıklarının bertaraf yöntemlerinden olan ve ülkemizde özellikle düşük tenörlü cevherler için kullanılan yığın liçi tesisleri
  • Madencilik faaliyetleri sonucunda oluşan yer altı galerilerinin, maden zenginleştirme atıkları ile doldurulması işlemleri gerçekleştirilen macun dolgu tesisler

 

İşletmecileri Atık Yönetimi Planlarını, 15/01/2018 tarihine kadar olan yaklaşık 6 aylık süreçte Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan formata göre Bakanlıkça ÇED Yeterlik Belgesine ya da Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesine sahip kurum/kuruluş/ firmalara hazırlatmaları gerekmektedir.

 

Ayrıca, Maden Atıkları Yönetmeliği gereğince macun dolgu tesisleri, atıkların asit maden drenajı ve uzun vadede metal liçi oluşturma potansiyelinin belirlenmesi ve işletmeci tarafından bu duruma yönelik tüm önlemlerin alındığının ortaya konulması için statik ve kinetik testler, mineralojik, jeokimyasal ve hidrojeokimyasal incelemeler hidrojeolojik, hidrolojik hesaplamalar ve modellemeler başta olmak üzere ilgili tüm bilgi ve belgeleri içerir raporu Bakanlıkça ÇED Yeterlik Belgesine ya da Çevre Danışmanlık Yeterlik Belgesine sahip kurum/kuruluş/ firmalara hazırlatarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığından  “Maden Atığı Derine Enjeksiyon Onay Belgesi” almak zorundadır.

 

MİTTO Danışmanlık firması olarak 10 yılı aşkın tecrübemiz ve 30 kişilik mühendislik kadromuzla işlemlerinizi yüksek performans prensibimizle yürütmekten memnuniyet duyarız.