Çevre Yönetim Planı

AÇIK OCAK İŞLETME TASARIMLARI VE FİZİBİLİTE RAPORLARIAÇIK OCAK İŞLETME TASARIMLARI VE FİZİBİLİTE RAPORLARI

Arama çalışmaları kapsamında elde edilen veriler ışığında belirlenen cevher seviyeleri çeşitli programlar ile 3 boyutlu hale getirilerek üretim planlamasına hazır hale getirilmektedir.


Elde edilen cevher kütlesinin, karakteristik özellikleri, cevher geometrisi detaylı olarak incelendikten sonra açık işletme planlaması yapılabilmektedir.


Yapılacak açık ocak işletme tasarımları aşamasında ise;

 • Jeoistatistiksel yöntemlere (En yakın komşu, ters uzaklık, simple-ordinary-indikator kriging, GSLIB uygulamaları ve bu sonuçlar ile tenör-tonaj eğrilerinin oluşturulması) göre oluşturulan mineral kaynağının, ekonomik mineral rezerv haline getirme ve nihai açık ocak paremetreleri ve örtü-kazı oranlarının tespiti
 • Açık ocak yatırım maliyetlerini üretim öncesi, üretim sırası ve gelecekteki yatırımlara bağlı olarak değerlendirme ve işletme maliyet kalemleri oluşturma
 • Maksimum net bugünkü değer, maden ömrü ve minimum risk değerlendirmelerine bağlı açık ocak optimizasyonu yapılması
 • Hassas net bugünkü değer çizelgeleri ile yatırım-işletme gelir ve gider kıyaslamaları
 • Madencilik faaliyetlerinde cevher-pasa-tesis bölgeleri arasındaki nakliye ücretleri belirleme
 • Çalışma faktörlerine bağlı olarak cevher bloklarının seyreltilmesi ve minimum maden işletme kalınlığı belirleme
 • Jeoteknik özelliklere bağlı basamak eğim zonlarının oluşturulması ve rezerv risk değerlendirmesi
 • Sınır tenör değerinin, madencilik, zenginleştirme, rafine ürün ve satış maliyetleri baz alınarak tesis geri kazanım oranlarına ve satış fiyatlarına bağlı olarak tespiti,
 • Cevher ve pasa tonajlarının maksimum potansiyel geri kazanım, orta derece geri kazanım ve minimum geri kazanım durumlarına bağlı olarak gelir bileşenlerini değerlendirme ve optimum açık ocak grafikleri oluşturarak üretim planı ve zamanlama programı oluşturma
 • Stabilite testlerine bağlı olarak, açık ocak tasarım parametreleri belirleme (basamak yüksekliği, basamak genişliği, basamak şev açısı, genel şev açısı),
 • AÇIK OCAK İŞLETME TASARIMLARI VE FİZİBİLİTE RAPORLARIOcak rampa geometrisini belirleme,
 • Ocak ulaşım yollarını belirleme (maden sahası, pasa depolama sahası, cevher depolama sahası, tesis alanları arası servis yolları)
 • Üretim kapasitesi ve maden ömrüne bağlı olarak makine ekipman seçimi (delme-patlatma, yükleme-taşıma, ana ve yardımcı ekipmanlar)
 • Üretim kapasitesine bağlı patlatma paterni belirleme ve tenör kontrol ve benzeri konular irdelenerek nihai işletme modeli oluşturulabilir.


Mitto danışmanlık olarak, deneyimli mühendis kadrosu, uygun teknik altyapı ve lisanslı yazılımlarımız ile açık ocak işletme tasarımları konusunda destek sunmaya ve yapılacak işletme fizibilite çalışmalarınızda gerekli optimizasyonları sağlayarak işletme yatırımlarınıza destek sunmaktayız.