Çevre Yönetim Planı

Şev Stabilitesi

Açık ocak işletmelerinde yaşanabilecek kazalar yapılacak mühendislik çalışmaları ile en aza indirilebilir. Bu sebeple, faaliyete başlanılmadan önce arazinin yapısı ile ilgili yürütülecek mühendislik çalışmaları kazaların oluşmasını engelleyecektir. Bu kapsamda, ocak planlaması yapılırken, jeoloji, jeoteknik, hidrojeolojik koşullar, rezerv yayılımı, topoğrafya, ekipman, nakliyat sistemleri, enerji temini, ekonomik faktörler ve maliyet, cevherin yapısı, ocak ve basamak şev açıları, basamak yüksekliği, yol eğimleri, cevher hazırlama ve zenginleştirme prosedürleri vb. parametreler dikkate alınır.


Kazı, yol dolgusu, dolgu tipi baraj, pasa, atık yığını ve açık işletme madenciliğindeki şevlerinin ekonomik ve güvenli şekilde tasarımı için firmamız tarafından: -

  • Statik ve dinamik koşullar altında farklı özellikteki şevlerin duraylılığı incelenir.
  • Şev yüksekliği, şev açısı ve basamak özellikleri gibi parametrelerin tayini için duraylılık analizi yapılır.
  • Kayma mekanizması belirlenir.
  • Şevlerde duraylılığı arttırıcı yöntemler belirlenir.
  • Deprem, trafik vb. gibi etkilerden kaynaklı dış yüklerin duraylılık üzerindeki etkileri incelenir.

Şev stabilite analizleri planlanırken aşağıdaki adımlar izlenir:

ŞEV STABİLİTESİ