Çevre Yönetim Planı

İMALAT HARİTALARIİMALAT HARİTALARIİMALAT HARİTASI - İMALAT HARİTALARI

5995 sayılı kanun ile değişik, 3213 sayılı maden kanunu ve ilgili kanunun uygulama yönetmeliği kapsamında, üretim yapılan her maden sahası için, her yıl nisan ayı sonuna kadar, ait olduğu ve daha önceki yıllara ait üretimin gösterildiği, gelecek yıl için yapılması planlanan üretimi gösteren, 6 derece dilim esasına göre (UTM ED- 50) hazırlanan büyük ölçekli (1/1000-1/500) haritalara maden imalat haritaları denmektedir.


Diğer bir ifade ile maden işletmelerinde üretim yapılan yerleri, miktarları ve üretim şeklini gösterir, uygun ölçekli, beyan niteliğindeki haritalardır.


Yine bilindiği üzere, kamunun ortak malı olan maden varlığı ülke yararına, bu konuda ki düzenlemelere uygun olarak işletilmesinde, denetiminde ve yönetiminde imalat haritaları büyük önem taşımaktadır.


Özellikle yeraltı maden işletmeleri ile ilgili, işçi sağlığı ve iş güvenliği uygulamalarında, riskli bölgelerin kolayca tespit edilebilmesinde, yapılmış olan işletme faaliyetlerinin ve rezerv durumlarının sürekli olarak izlenebilmesinde imalat haritaları ve bu haritalar ile oluşturulan model ve grafik dokümanlar faaliyet planlamada temel gereksinimlerdir.


Bunun gibi önemleri nedeniyle bu haritaların, mevzuata ve genel harita yapım tekniklerine, madencilik gereksinimlerine uygun olarak, ulusal standartlara uyumlu olması önem taşımaktadır.


Madencilik faaliyetlerinde her yıl tutulan ve kaydi belgesi olan imalat haritalarının standart dışı yöntem ve yetkin olmayan kişilerce yürütülmesinin ileride telafisinin zor sorunlara ve sorumluluklara neden olacağı unutulmamalıdır.


Mitto danışmanlık ulusal standartlarda, bu konuda uzman kişilerce son teknolojiyi kullanarak, en hassas şekilde, imalat haritalarını tüm sorumlulukları ve hassasiyeti gözeterek hazırlamakta olan danışmanlık şirketidir.


Yapılan tüm ölçüm çalışmalarında, klasik ölçüm tekniklerinin (Total Station-DGPS) yanı sıra RTK(Real Time Kinematic) GPS/GNSS (Global Positioning System / Global Navigation Satellite System) direk koordinat (X,Y,Z) belirleme tekniğine dayalı ve ışınsal yöntemle detay ölçümü tekniği kullanılmaktadır.