Çevre Yönetim Planı

HALİHAZIR HARİTALARIHALİHAZIR HARİTALARIHALİHAZIR HARİTALARIHÂLİHAZIR HARİTA - HÂLİHAZIR HARİTALARI

Hâlihazır harita, topoğrafyanın mevcut durumunu gösteren harita anlamına gelmektedir.


Hâlihazır harita ‘da nirengi, RS noktaları, poligon noktaları, binalar, binaların kat adedi, yollar, kaldırımlar, sokaklar, yol ve sokak dışında kalan yerlere ait yükseklik eğrileri, ağaçlar, elektrik direkleri, ada ve parsel sınırları ve numaraları vb. çalışılan alanda bulunan her şey gösterilir.


Diğer bir ifade ile Hâlihazır haritalar, "1/2500 ve Daha Büyük Ölçekli Harita ve Planlarının Yapım Yönetmeliği" esaslarına göre 1/1000 veya 1/2000 ölçekli olarak yapılır. Kısaca tanımlamak gerekirse, belediyelerin yapacağı teknik hizmetlerin proje planlaması, tasarım çalışmaları, uygulaması ve işletmesi, imar planı ve yukarıda belirtilen diğer projelerin gerçekleşmesi amacıyla belediyelerce veya İller Bankası'nca yaptırılan büyük ölçekli haritalara denilmektedir.


İmar Planı sınırları dışında kalan ve gayri meskûn yerlerde, yapılacak olan yapıların ruhsat alabilmesi için Mevzi İmar Planı'nın dolayısıyla da Hâlihazır haritasının hazırlatılması gerekmektedir.
Hâlihazır haritalar yapılma amacı ve sunulacağı kurumlara göre, o kurum ve amaca yönelik şartnamelere göre yapılmak zorundadır.


Halihazır harita ölçümlerinin onaylanma süresince kurumlarca halihazır harita raporu, ölçüm aletlerinin kalibrasyon belgeleri, koordinat özet ve çıktıları, GPS kontrol raporu, GPS gözlem planı (kinematik gözlemler için ölçü güzergah planı), GPS ölçme kayıt çizelgesi, dengeleme hesap ve sonuçları, açı, kenar ve nivelman ölçü çizelgeleri ve çıktıları, kontrol noktaları ve röper krokileri, ölçü krokileri, kontrol noktaları kanavaları ve dönüşüm katsayıları gibi birçok parametre aranmaktadır.


Ayrıca hâlihazır haritalar, yapısı gereği hassas ölçüm gerektiren haritalardır. Hâlihazır ölçüm sonucunda, alınan koordinat ve kot değerleri esas alınarak, baraj, tesis ve benzeri yapılar inşa edilmekte ve bu verilere göre dizayn edilmektedir.


Mitto danışmanlık ulusal standartlarda, bu konuda uzman kişilerce son teknolojiyi kullanarak, en hassas şekilde, hâlihazır haritalarını, tüm sorumlulukları ve hassasiyeti gözeterek hazırlamakta olan danışmanlık şirketidir.


Yapılan tüm ölçüm çalışmalarında, klasik ölçüm tekniklerinin (Total Station-DGPS) yanı sıra RTK(Real Time Kinematic) GPS/GNSS (Global Positioning System / Global Navigation Satellite System) direk koordinat (X,Y,Z) belirleme tekniğine dayalı ve ışınsal yöntemle detay ölçümü (1 cm’den az hata ) tekniği kullanılmaktadır.