Çevre Yönetim Planı

Akifer Testleri Neden Yapılır?Akifer Testleri Neden Yapılır?

  • Madencilik projeleri ve yer altı ile ilgili çalışmalarda, yer altı suyunun işletilmesi, korunmasını ve iyileştirilmesi amacı ile,
  • Akış hızları, öngörülemeyen su seviyesi düşüşleri gibi faktörleri belirlemek amacı ile,
  • Sınır koşullarının varlığı ve konumu, komşu akiferler arası oluşması muhtemel akımlar ve miktarları, basınçlı ya da serbest akım koşulları ile kuyu kayıpları ve kuyu veriminin belirlenmesi amacı ile yapılmaktadır.


ÇED Sürecinde Akifer testleri

Akifer testleri; ÇED süresince açık ve kapalı maden ocaklarında, üretim ve gözlem kuyularında gerçekleştirilen bir uygulamadır. Yapılan akifer testleri ile; gerekli olan yeraltı suyu seviye değişimleri, jeolojik birime ait iletimlilik ve depolama katsayısı gibi hidrojeolojik parametreler tespit edilmektedir.


Madencilik Faaliyetlerinde Akifer Testi

Metalik maden ocaklarında (açık ocak, kapalı ocak) ve bunlara ait zenginleştirme tesislerinde su seviyelerinin değişimi izlenmektedir. Tesis için açılan su temini kuyularının veriminin saptanması ve ocaklarda susuzlaştırma çalışmalarının yapılması kapsamında gözlem ve su temini kuyularında akifer testleri yapılmaktadır.