Çevre Yönetim Planı

JEOLOJİK, JEOTEKNİK ve HİDROLOJİK, HİDROJEOLOJİK ETÜT RAPORU

Çevresel Etki Değerlendirme(ÇED) raporlarında ve maden projelerinde ; Jeolojik - Jeoteknik etüt ve Hidrolojik - Hidrojeolojik etüt başlıkları altında;
 

Jeolojik Etüt;

Madenlerin aranması, rezervlerinin belirlenmesi ile işletilmesi kapsamındaki jeolojik etüt, jeolojik modelleme, arazi etüdü, örnek alımı,  sondaj ve maden jeolojisi raporlarının hazırlanması, istenilen her ölçekte jeolojik harita ve kesit hazırlanması,

Doğal yapı malzemeleri, endüstriyel hammaddeler ile değişik amaçlarla kullanılan kil, kum, çakıl, kireç, çimento kili ve benzeri ocakları ile kireçtaşı, bazalt, granitik ve benzeri taş ocaklarının aranması, rezervlerinin belirlenmesi ve işletilmesi kapsamındaki jeolojik etüt, sondaj , jeolojik ve mühendislik jeolojisi modellemesi ile kuyu logunun ve raporlarının hazırlanması,

Değişik amaçlı düşey, yatay veya farklı açılarda yönlendirmeli galeri, kuyu, yarma ve sondaj yerlerinin tespit edilmesi, amaca uygun olarak örnek alınması, bunların litolojik tanımlanması, jeolojik harita üretimi ve jeolojik modelleme, jeolojik kesit, jeolojik stamp ve loglarının hazırlanması, yerinde deneylerin gerçekleştirilmesi,
 

Hidrolojik - Hidrojeolojik Etüt;

Havza bazında veya münferit Hidrolojik -  Hidrojeolojik etüt, kaynak geliştirme ve ıslahı çalışmaları, yeraltı suyu planlaması(yer altı su seviyeleri, sudan kaynaklı alterasyonlar, akifer özelliklerinin belirlenmesi, yer altı suyunun akım debileri ve yönü) bu çalışmalara ait modellerin oluşturulması, hidrojeolojik haritalarını ve raporlarını hazırlanması
 

Jeoteknik Etüt;

Parsel bazında, ilgili imar yönetmeliklerine uygun ve Jeoloji Mühendisleri Odası onaylı zemin araştırma ve jeoteknik etüt raporlarının hazırlanması.
Sahada yapılacak sondajlar esnasında ilgili standartlara uygun olarak SPT deneyleri yapılır, örselenmemiş numuneler alınır, alınan numuneler yine standartlara uygun olarak paketlenip etiketlenerek zemin araştırma laboratuarına sevk edilir. Sondaj esnasında kaya ortamda karotlu ilerleme yapılarak TCR, RQD, SCR değerleri tespit edilerek kaya kalitesi belirlenir. Yine sondaj esnasında devamlı olarak yeraltı suyu gözlemleri yapılarak yer altı su seviyesi hakkında bilgi sahibi olunur.