Çevre Yönetim Planı

RÜZGAR ÖLÇÜM DİREKLERİ / GÜNEŞ ENERJİSİ ÖLÇÜM SİSTEMLERİ

YENİLENEBİLİR ENERJİLER İÇİN KURUMUMUZCA YAPILAN İŞLEMLER

 • RES/GES Projesi Müracaatlarının Hazırlanması
 • Rüzgar Günes Ölçüm Tasarımı ve Planlaması
 • Rüzgar ölçüm direginin/Günes ölçüm sisteminin kurulumu
 • Enerji analizi sırasında kullanılacak arazi haritasının sayısallastırılması ve modellenmesi
 • Finans kuruluslarına sunulacak Nihai Enerji Analiz Raporları’nın hazırlanması
 • EPDK Basvuru dosyasının hazırlanması
 • MİGEM Tarafından ilgili alanın özel izinli alan haline getirilmesi
 • Rakip basvuruların durumlarının incelenmesi
 • ÇED Gerekli Degildir, Çed muaf veya Çed olumlu kararı nın alinmasi
 • Fizibilite bileşenlerinin analizi ve maliyet çalışması
 • Proje alanın kamulaştırma işlemleri
 • Uygun rüzgar direkleri / güneş enerjisi panelleri seçilmesi
 • Standartlara uygun ölçümler yapılması
 • Ölçüm sonuçlarının yorumlanması ve rüzgar gülü / güneş panelleri için uygun yer seçimi
 • Ölçülen değerlerin raporlanamsı ve yatırımcıya sunulması
 • Proje alanına denk gelen ormalık alanlar için izin irtifak dosyalarının hazırlanması
 • Haritalama ve Planlama Çalışmaları
 • Türbin yerlerinin sayısal halihazir harita üzerinde belirlenmesi
 • Zemin Etüd Raporlarının Hazırlanması (Türbin/Salt Merkezi Sondajları)
 • İmalat planına esas Jeolojik Etüd Raporu’nun hazırlanması ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nce onaylanması
 • 1/5.000 ölçekli Nazım İImar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın hazırlanması ve ilgili kurumlara onaylatılması
 • Türbin yerleri, salt sahası ve salt kontrol binasına ait ruhsatların alınması
 • İnşaat projelerinin hazırlanması
 • Bakanlık Kabulü
 • Karbon Sertifikası İçin başvurularının yapılıp sertifikanın alınması